Salgs & leveringsbetingelser

 • 1 – Anvendelsesområde
 1. Disse betingelser finder anvendelse ved leje af løsøre på leje vilkår.2. Ved leje forstås en transaktion, ved hvilken a. en part (udlejeren) indgår eller overtager en aftale (lejeaftalen) med en anden part (lejeren), der giver denne ret til at benytte køretøjet (genstanden) mod betaling af en løbende ydelse (lejen); b. udlejer/afkøber erhverver køretøjet ifølge ordrebekræftelse. c. udlejer vælger, specificerer eller forhandler sig til køretøjet. Lejeren har haft mulighed for at godkende køretøjet i henhold til ordrebekræftelsen
 • 2 – Ejendomsret
 1. Køretøjet er afkøberens ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over køretøjet 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af køretøjet, må ikke fjernes. 3. afkøber kan forlange, at lejer for egen regning lader sin revisor udarbejde og til udlejeren fremsende rapport om tilstedeværelsen af køretøjet, ligesom udlejeren kan lade køretøjet forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver udlejerens ejendomsret til udstyret. 4. Ved registrering af køretøjet i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer, Luftfartsregisteret og Skibsregisteret, angives afkøber som ejer og lejer som bruger. 5. Afkøbers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af køretøjet. 6. Udlejer/afkøber har til enhver tid ret til at besigtige det lejede køretøj.
 • 3 – Brugsret
 1. Lejer har ret til at anvende køretøjet i sin erhvervsvirksomhed. 2. køretøjet må – medmindre aftalen vedrører genstande, som efter deres art forudsætter skiftende benyttelsessted – ikke fjernes fra lejerens forretningssted. Køretøjet må ikke permanent anvendes udenfor Danmarks grænser. 3. Køretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Lejer kan overlade brugen af køretøjet til ansatte, men skal forinden påse, at brugeren har gyldigt kørekort såfremt dette kræves. 4. Køretøjet må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. 5. Hvis lejer antages at være omfattet af kørehviletidsreglerne, vil lejer være at anse som uberettiget i besiddelse af køretøjet, såfremt gældende kørehviletidsbestemmelser ikke overholdes.
 • 4 – Lejen
 1. Som vederlag for brugen af køretøjet betaler lejeren en leje, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af lejeaftalen. I tillæg til lejen betaler lejer moms samt skatter og afgifter, der pålægges lejen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. 2. Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejer, betales af lejer eller refunderes af lejer, hvis de opkræves af afkøber. 3. Har parterne aftalt, at lejen helt eller delvist skal variere med størrelsen af en referencerente eller referencekurs, skal referencerenten, referencekursen samt forudsætningerne for ændring af lejen angives i lejeaftalen. Anvendes en ikke offentlig noteret referencerente eller referencekurs, skal udlejer give lejer underretning om enhver ændring i den anvendte referencerente eller referencekurs. Ophører den offentlige notering af referencerenten, eller kan udlejer påvise, at denne generelt har mistet sin betydning, kan udlejer anvende en anden referencerente, forudsat at denne i det væsentlige stiller parterne uændret. 4. Ved forsinket betaling af lejen eller andre skyldige ydelser i henhold til lejeaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr. 5. Fejl eller mangler ved køretøjet samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på udlejers/afkøbers forhold, fritager ikke lejer fra at betale lejen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af køretøjet samt ved ophævelse af udlejer/afkøbers anskaffelse, opgøres parternes mellemværende i henhold til § 15. 6. Indtil levering har fundet sted, hæfter lejer for og forrenter udlæg og forudbetalinger, som udlejer/afkøber har foretaget vedrørende køretøjet. Påløbne renter af leverandørkrav, som ikke skyldes forsinkelse fra udlejers/afkøbers side, godtgøres denne af lejer. 7. Udlejer/afkøber har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer, en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. § 15, skal afskrives. 8. Såfremt lejen omfatter service og/eller forsikring af køretøjet, har udlejer ret til at hæve/indeksere lejen efter bestemmelserne i den underliggende serviceaftale mellem lejer og serviceleverandøren og bestemmelserne i forsikringspolice.
 • 5 – Levering
 1. Ved levering af køretøjet skal lejer straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler, reklamere skriftligt over for udlejer/afkøber. Når lejer har undersøgt køretøjet og fundet disse i overensstemmelse med ordrebekræftelse, bekræfter lejer skriftlig dette over for udlejer. 2. Ved levering før den aftalte lejeperiodes begyndelse betales forholdsmæssig leje for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte lejeperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig leje for tiden indtil da. 3. Undlader lejer at afhente eller modtage køretøjet i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har udlejer krav på erstatning.
 • 6 – Opsigelse
 1. Lejeaftalen er med de under pkt. 2 og 3 nævnte undtagelser uopsigelig i hele den aftalte lejeperiode. 2. Hver af parterne kan opsige lejeaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere køretøjet, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og udlejer/afkøber herefter kan ophæve aftalen om køb af køretøjet. Opsiges lejeaftalen i henhold tildenne bestemmelse, skal lejeren erstatte udlejerens/afkøberens tab ved indgåelsen af aftalen.3. Udlejer/afkøber kan opsige lejeaftalen uden varsel i følgende tilfælde: a. Er lejer en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, såfremt de personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør. b. Er lejer et aktie- eller anpartsselskab ved direkte eller indirekte overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen. c. Såfremt lejer afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiviteter, eller lejers kapitalgrundlag reduceres væsentligt i lejeperioden. Ved opsigelse efter denne bestemmelse opgøres udlejer/afkøbers krav i henhold til § 15.
 • 7 – Udlejers/afkøbers ansvar
 1. Lejer har inden lejeaftalens indgåelse udvalgt køretøjet og fabrikat, leveringsbetingelser samt specifikationer i henhold til ordrebekræftelse 2. Udlejer/afkøber hæfter ikke for urettidig levering. Udlejer/afkøber fraskriver sig ansvaret for ethvert tab,herunder driftstab, såvel direkte som indirekte tab, eller andre følgeskader, som forsinkelse ved køretøjet måtte udløse hos lejer. Uanset køretøjets brugbarhed skal lejer betale lejen til udlejer/afkøber, når køretøjet er leveret 3. Konstaterer lejer efter køretøjets overgivelse, at køretøjet trods godkendelsen (§ 5 stk. 1) ikke var i henhold til specifikation i ordrebekræftelse ved leveringen, skal lejer reklamere over for udlejer/afkøber uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. 4. I tilfælde af mangler er lejer forpligtet til at acceptere afhjælpning fra udlejer/afkøber for deres regning, eventuelt ved at køretøjet udskiftes med et andet køretøj af samme art, brugbarhed og godhed. Dette gælder dog ikke hvis afhjælpningen vil udsætte lejer for urimelig udgift eller ulempe. 5. Udlejer/afkøber påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved lejeaftalen og anbefaler, at lejer efter behov konsulteret revisor.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 8 – Lejers ansvar
 1. Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af køretøjet, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Lejer friholder udlejer/afkøber for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, lejer gør af det lejede,herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet. 2. Lejer bærer risikoen for skader på lejerens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved køretøjet. Det påhviler lejer at holde udlejer/afkøber skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder lejers personale mod udlejer/afkøber som ejer af køretøjet som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Lejer har i relation til lov om produktsikkerhed, Lov om produktansvar og det i retspraktis udviklede produktansvar på personer, pligt til at forebygge, at køretøjet kan volde skade på tredjemands person eller ejendom. 3. Lejer er selv ansvarlig for korrekt regnskabsmæssig behandling af nærværende aftale
 2. Biler lejet af MAN Nordjylland må ikke benyttes til vanvidskørsel som defineret i straffeloven og færdselsloven (se mere her). Lejer erklærer ved modtagelse af bilen, at denne ikke vil blive anvendt til vanvidskørsel. I tilfælde af at det alligevel sker, vil Lejer i alle tilfælde blive holdt fuldt økonomisk ansvarlig for ethvert tab som alle berørte parter lider som følge heraf. Herunder, men ikke begrænset til, tab i forbindelse med konfiskation og bortauktion af lejebilen.”